Politikken

Partiprogram 2015-2019

original_1478643949_5185652

Partiprogram Ringerike Arbeiderparti 2011-2015

Ringerike Arbeiderparti vil

 • Arbeide for å oppnå vekst i folketall, i næringslivet og i antall arbeidsplasser.
 • Fullføre arbeidet med å bringe kommunens økonomi til stabil og langsiktig bærekraftig status.
 • Styrke sosiale nettverk, fornye og videreutvikle kommunens velferdsordninger basert på langsiktig bærekraftig økonomi.
 • Arbeide for at kommunen skal være fri for diskriminering, intoleranse og rasisme.
 • Arbeide for økt kvalitet i skole og utdanning gjennom utvikling av Ringeriksskolen, videregående skole og Høyskolen på Hønefoss (HiBu).
 • Medvirke til å utvikle samarbeid og samhandling i Ringeriksregionen, Vestregionen,
 • Osloregionen og Buskerud Fylkeskommune.

Ringerike Arbeiderparti anser det som nødvendig

 •  At arbeidet med å styrke kommunens økonomi videreføres selv om dette på enkelte områder fortsatt vil bety endringer i tjenestetilbud.
 •  At politisk og administrativ ledelse samarbeider om å løse utfordringene slik at velferdsordningene sikres og videreutvikles.
Vårt verdigrunnlag:

Ringerike Arbeiderparti baserer sitt politiske virke på:

 • Sosialdemokratisk verdigrunnlag; skape og dele.
 • Frihet, solidaritet og like muligheter.
 • Åpenhet, ærlighet, respekt og samarbeid.
 • At alle mennesker skal få føle seg fri.
 • Virkelig frihet oppnås først når du føler deg trygg. Trygghet sikres gjennom rettigheter og sterke offentlige velferdsordninger.
 • Å oppnå et solidarisk samfunn hvor vi tar vare på de som er avhengig av hjelp for å klare seg i hverdagen.
 • At alle, uansett bakgrunn, skal ha like muligheter til å virkeliggjøre sine drømmer og mål.
 • At alle innbyggere i Ringerike, skal gis mulighet til å leve et godt og meningsfylt liv.
 • Å oppnå gode og tilgjengelige tjenestetilbud, mest mulig i samsvar med den enkeltes ønsker og behov.
 • At vi skal overlate til neste generasjon noe merverdifult enn det vi selv tok over.


Våre overordnede mål:

Ringerike Arbeiderparti vil

 • Bidra til å sikre innbyggerne lovpålagte rettigheter ved å gjennomføre en helhetlig bærekraftig økonomisk politikk.
 • Gjennomføre nødvendige endringer i kommunen, gjennom tiltak som fremmer effektivisering og god ressursutnyttelse.
 • Sikre varig bærekraftig kommuneøkonomi som grunnlag for utvikling av tjenester og tilbud.
 • Gjennomføre tydelig, forutsigbar og stødig politisk styring og kontroll.
 • Samarbeide med andre partier for å oppnå gode løsninger til beste for befolkningen.
 • Ikke legge skjul på at snuoperasjonen i Ringerike kommune er krevende og vil merkes av kommunens ansatte og innbyggerne i kommunen.
 •  Ha sterk fokus på å oppnå resultater og at utviklingen skjer i samhandling med befolkningen og næringslivet.

Ringerike Arbeiderparti vil peke på at:

Snuoperasjonen i Ringerike kommune vil ta lenger tid enn først antatt. Dette har sammenheng med den kompleksitet som gjelder og som primært knytter seg til utfordringene innen helse og omsorgssektoren. Det er et mål å begrense uheldige virkninger og man må prioritere lovpålagte oppgaver før kommunalt selvpålagte tilbud og tjenester.

Strategien er å gjenopprette et driftsnivå som samsvarer med kommunens inntekter. Etter at kommuneøkonomien er normalisert iverksettes nedbetaling av akkumulert underskudd.

Denne prosessen kan ventes avsluttet før tidligst 2014.

Vi vil det beste for barn og unge og vil:

 • At alle barn og unge skal utvikle sine liv i trygghet basert på stabile og forutsigbare oppvekstvilkår.
 • At oppveksten skal være fri for mobbing, vold, diskriminering og urettferdighet.
 • At barn og unge skal stimuleres til fysisk og kulturell aktivitet ved så vel kommunale som private tilbud.
 • Ha målrettet fokus på barnehagetilbudene og stiller krav til høy faglig kvalitet og god brukertilpasning.
 • Optimalisere grunnskoletilbudene og vil i samarbeid med fagmiljøene bidra til å etablere Ringeriksskolen.
 • Utvikle oppvekstmiljø, kultur og idrett basert på de unges krav, rettigheter og behov.
 • Vil arbeide for videreutvikling av et rikt helhetlig og mangfoldig kulturmiljø.

Vi vil det beste for omsorg og velferd i Ringerike, og vil:

 • Tilpasse omsorgstilbudet til den enkelte brukers rettigheter og behov.
 • Tilby fleksible omsorgsløsninger, som avlastning, korttidsplasser og hjemmebaserte tjenester.
 • Bidra til trygghet ved å tilby tilstrekkelig med sykehjemsplasser og omsorgsboliger med bemanning.
 • Bidra til gode aktivitetstilbud til eldre og funksjonshemmede.
 • Samordne hjelpe- og omsorgstilbudet kommunen tilbyr og benytte de ressurser som tilbys av frivillige.
 • Arbeide for at Ringerike kommune har høyt faglig nivå, forsvarlig arbeidsmiljø og er en attraktiv arbeidsplass.
 • Arbeide for å beholde Ringerike Sykehus med behandlingstilbud som gir trygghet for befolkningen i regionen.
 • Arbeide for at kommunens ansvar, myndighet og oppgaver som følge av samhandlingsreformen blir finansiert.

Ringerike skal være en mulighetenes kommune

Som tar ansvar for:

 • En tomtepolitikk med sosial profil som tilbyr varierte og attraktive tomter til bolig- og næringsliv.
 • En aktiv utvikling av Hønefoss by og tettstedene Sokna, Tyristrand, Hallingby og Nes i Ådal.
 • Tilrettelegging for energisparing og bruk av alternative energikilder ved alle kommunale nybygg.
 • Fornyelse og videreføring av offentlige vann- og avløpstjenester.
 • Aktiv næringspolitikk hvor et godt fungerende næringsliv er grunnlaget for robust kommunal økonomi.
 • Å bidra til å utvikle eksisterende arbeidsplasser, og legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser.
 • Å videreutvikle godt samarbeid og samhandling mellom kommuner og næringsliv og oppnå økt verdiskapning.
 • Å sikre alle fri adgang til våre naturområder i skog, vann og fjell, herunder fokus på friluftsliv og naturopplevelse.
 • Å profilere Ringerike som et bedre sted å være, og som et opplevelsesrikt reisemål for turisme og opplevelse.
 • Å utvikle god og fornuftig bruk av fjellområdene med vekt på gode miljøløsninger.
 • Å ta vare på våre omgivelser og miljøet, slik at neste generasjon ikke skal behøve å rydde opp etter oss.

Vi setter pris på frivillige lag og foreninger

Og vil samarbeide med dem om:

 • Å videreutvikle samarbeid med Frivillighetssentralen.
 • Å tilrettelegge for og utvikle ungdomsklubb tilbudene i kommunen.
 • Å etablere en skate-park i Hønefoss.
 • Å utvikle breddeidretten i hele kommunen og i regionen.
 • Å fokusere på innsats for styrking av folkehelsen.
 • Å videreutvikle Ringerike kultursenter og Ringerike kulturskole.
 • Å videreutvikle Veien kulturminnepark til et reelt opplevelsessenter med tiltrekningskraft.
 • Å tilrettelegge for bruk av og opplevelser i naturområdene, sommer som vinter.

Følgende temaer er hovedsaker i arbeidet:

Overordnet:

Ringerike Arbeiderparti vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik at man oppnår nødvendig handlingsrom til å utvikle tjenester og tilbud. Dette betyr tiltak som bidrar til å redusere driftskostnader, økte inntekter og som likevel ivaretar innbyggernes rettigheter og behov for hjelp når behov for hjelp er der.

Ringerike Arbeiderparti vil arbeide for befolkningsvekst og fokus på næringsliv.

Oppvekst og kultur:

 • Utvikle Ringeriksskolen (barne- og ungdomsskolen) med likeverdig innhold og muligheter.
 • Ferdigstille planleggingen av ny sentrum syd skole for planlagt byggestart i 2014.
 • Opprettholde ungdoms-/fritidsklubber.

Helse og omsorg:

 • Fullføre helse- og omsorgsplan 2015.
 • Etablere balanse mellom behov for sykehjem og omsorgsbolig med bemanning.
 • Videreutvikle og optimalisere hjemmebaserte tjenester.
 • Ferdigstille planleggingen av nytt sentralt sykehjem for planlagt byggestart i 2014.
 • Styrke samarbeidet med Frivillighetssentralen og andre frivillige.

Miljø og areal:

 • Etablere revidert og fremtidsrettet kommuneplan 2012.
 • Legge til rette for effektiv service og saksbehandling i alle plansaker.
 • Fokus på mulighet for utstrakt arealutnyttelse til hytte-, bolig- og næringsformål.
 • Fokus på Europavei 16.
 • Fokus på Ringeriksbanen som Intercity forbindelse til Oslo.
 • Fokus på Riksvei 3, spesielt traseen Hensmoen – Eggemoen.
 • Fokus Ringerikspakka for Hønefoss byområde.

Vedlegg 1

Partiprogram Ringerike Arbeiderparti

Overordnet mål

Ringerike Arbeiderparti innretter sin virksomhet mot tre overordnede mål:

For det første handler det om å legge forholdene til rette for befolkningsvekst, styrket næringsliv og flere arbeidsplasser som er nødvendig for å styrke kommunens inntektsgrunnlag over tid. Det er også viktig at Ringerike kommune fører en miljøvennlig politikk.

For det andre handler det om å få til en bærekraftig kommuneøkonomi på varig basis. Dette er nødvendig for å oppnå utvikling i de forskjellige kommunale tjenestene; ikke minst for å klare utfordringene innen helse og omsorg

For det tredje er det viktig at Ringerike kommune tilbyr sine innbyggere i alle aldre et fortsatt godt tjenestetilbud slik at Ringerike oppfattes som et godt sted å bo.

Tiltak

• Bidra med tiltak som fremmer effektivisering og god ressursutnytting

• Effektiv tilrettelegging for vekst og utvikling av næringslivet

• Samarbeide med andre partier for å få til gode løsninger

• Videreutvikle samarbeidet med frivillige 

• Fortsette med å gi et kvalitativt godt tjenestetilbud

• Fortsette arbeidet opp mot sentrale myndigheter for å sikre Ringeriksregionens interesser

• Kommunen skal ha minst en lærling pr tusen innbygger

• Privatisering og konkurranseutsetting av kommunens tjenestetilbud er ikke aktuelt

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Hovedmål

Ringerike kommune skal ta sin rolle som oppdragsgiver, bedriftseier og kontrollinstans meget alvorlig. Sosial dumping, svart arbeid og all annen arbeidslivskriminalitet på alle nivå og områder må motarbeides.

Kommunen og selskaper der kommunen er eier/deleier skal i all sin virksomhet opptre i samsvar med lov-, avtaleverk og konvensjoner vi er bundet av. Kommunen har et selvstendig ansvar for å bidra til akseptable lønns- og arbeidsvilkår, særlig i oppdrag der den sjøl er involvert.

Tiltak

•Sørge for at gjeldende lovverk for offentlig anskaffelser er gjennomgått med henblikk på ulike krav. Brukerne av regelverket må informeres grundig

• Sørge for at kommunen etterlever kravene i ILO-konvensjonen 94 med henblikk på tariffestet lønns- og arbeidsvilkår

• Vi vil at Ringerike kommune skal utarbeide en antikontraktørklausul etter mønster fra Skien. Den vil hjelpe til å etablere renslige arbeidsforhold på ulike områder og vil legge klare føringer for hva som kan godtas i et arbeidsforhold

• Kommunen skal stille krav til bedriftene Som er med i anbudsrunden til prosjekter over en definert størrelse skal være godkjente lærebedrifter

• Det opprettes et trepartssamarbeid mellom den politiske ledelsen i kommunen og partene i arbeidslivet

NÆRINGSPOLITIKK OG SAMFERDSEL

Hovedmål

Ringerike Arbeiderparti vil legge vekt på at et godt fungerende næringsliv er grunnlaget for en robust kommuneøkonomi. Kommunen må derfor legge til rette for at investorer møter velvilje ved å yte rask og kompetent saksbehandling.

God infrastruktur er viktig for både eksisterende og fremtidig næringsliv på Ringerike. Ringerike har en sentral geografisk plassering, med kort vei til både store ressurser som for eksempel skog, store befolkningssentra, flyplasser og havner. Kommunen skal derfor fortsatt være en aktiv pådriver i de store samferdselssatsninger som er nødvendige for å styrke næringslivet.

Tiltak

• Ringerike kommune skal tilstrebe å ha heltidsstillinger.

• Bidra i utvikling og tilrettelegging for nye bedrifter og arbeidsplasser, og videreutvikle eksisterende bedrifter

• Bidra i utviklingen av ny industri, bl.a. gjennom satsingen på Treklyngen og PAN på Follum industriområde, basert på de store      skogressursene

• Jobbe aktivt for både Ringeriksbanen og E-16 Hønefoss – Sandvika

• Jobbe aktivt for ny veitrase Nymoen – Eggemoen og følge opp vedtak om bygging av trase` på E-16 mot Olimb

• Øve trykk slik at havn og lagerterminaler i Drammen utvikles med sikte på effektiv utskipning av skogindustrielle produkter

• Jobbe aktivt for å bidra i utviklingen av Eggemoen industri -og flyplassområde

• Delta aktivt i arbeidet med Ringerikspakke for å bedre trafikksituasjonen i Hønefoss byområde

• Sørge for at kommunen bør styrke den regionale kompetansen for næringsutvikling, og dermed bli et innovativt lokomotiv

• Bidra til å videreutvikle de store næringsområdene på furumoene rundt Hønefoss, som steder for næring og industri

• Ha en framtidsrettet arealplanlegging slik at forvaltningen av våre ressurser har et klart miljøvennlig preg

• I praktisk politikk må vi sørge for at Ringerike blir et godt sted å bo og formidle dette ved å styrke omdømmebygging og profilering.  Der det er god kompetanse vil bedrifter og annen virksomhet plassere seg

• Gå imot ytterligere salg av aksjer i Ringerikskraft

BARN OG UNGE

Hovedmål

Ringerike Arbeiderparti vil gjennom politiske vedtak bidra til at kommunens barn og unge opplever en oppvekst preget av trygghet, med gode sosiale og utviklende tilbud innen barnehage, grunnskole og kultur. Grunnskolen i Ringerike leverer gode resultater både faglig og trivselsmessig i de årlige nasjonale rapportene. Det er, i stor grad, høy kompetanse i alle ledd av organisasjonen. Ringerike Arbeiderparti vil bidra til at disse resultatene opprettholdes og videreutvikles. Ringerike Arbeiderparti vil at barnehager skal være underlagt kommunal drift. Dette for å sikre et likeverdig tilbud til brukerne, og et sterkt faglig miljø.

Stadig flere barn og unge har behov for spesialtilpassede tiltak både i barnehage og skole, antall barnevernssaker øker, og frafall i videregående skole er en stor utfordring. Partiet ønsker å bidra til at det settes sterkere fokus på å hjelpe de berørte på veien.

Tiltak

• Tidlig innsats på alle nivåer for barn og unge med spesielle behov og utfordringer

• Bygge videre på tverrfaglig samarbeid.

• Støtte kommunale og private tilbud innen det utvidede kulturbegrepet. Her er både den kommunale Kulturskolen og ulike idrettslag  verdifulle aktører

• Strukturert arbeid mot mobbing i barnehage og skole, og gjennom det skape et trygt og godt læringsmiljø.

• Barnehageplass er viktig for å tiltrekke seg nye innbyggere, det bør derfor vurderes å innføre flere, eventuelt løpende opptak årlig

• Følge opp intensjonene i den vedtatte barnehageplanen, slik at det kan etableres nye barnehager i utbyggingsområder i takt med  behov

• Arbeide for at elever på barneskolen får en times fysisk aktivitet hver dag

• Arbeide for at kommunens skolefritidsordning gir et likeverdig, trygt og interessant tilbud. Arbeide for et nært samarbeid med lag,  foreninger og frivillige organisasjoner

• Samarbeide med de frivillige for å tilby leksehjelp i grunnskolen

KULTUR

Hovedmål

Ringerike Arbeiderparti vil opprettholde og videreutvikle kulturtilbudet i kommunen. Dette består først og fremst av bibliotek, kulturskole, samt at det gis driftstøtte til drift av Buskerudmuseene og stiftelsen Ringerike Kultursenter. I tillegg fordeles støtte til lag og foreninger.

Tiltak

• Bidra til å sikre framtidig forsvarlig drift av ringerike kultursenter

• Sikre drift av museene i kommunen, og være en pådriver i forhold til å stille krav til innhold og drift

• Støtte opp om de framtidsrettede, alternative planene for drift av bibliotektilbudet og bidra til at Ringerike bibliotek utvikles i takt med  endringer i samfunnet, hvor informasjon, underholdning og fagkunnskap ikke lenger kun formidles gjennom bøker, ol

• Bidra til å sikre framtidig forsvarlig drift av Ringerike Kultursenter

• Engasjere seg i Riddergaardens framtid

• Lage en helhetlig plan for å ta vare på arbeiderkulturminner og Hønefoss opprinnelse

• Tilrettelegge for at Ringerikes aktive kulturliv får gode muligheter for videreutvikling

AREAL, NATUR OG MILJØ

Hovedmål

Vi ønsker oss en kommune der energien brukes smart og som hjelper innbyggerne til å velge miljøvennlige løsninger. Miljøvennlig teknologi og arbeidsplasser kan utvikles i et samarbeid med næringslivet og f.eks. høgskolen. Dette vil være fremtidsrettet og bærekraftig i utviklingen av kommunens mange tettsteder.

Byfortetting/byutvikling må skje på en slik måte at vi tar vare på Hønefoss særpreg som Norsia, jugendbygga og elvene. Med byfortetting vil behovet for grønne byrom øke. Hensynet til trafikkavvikling generelt, men særlig til at myke trafikanter kan ferdes trygt, vil kreve nøye planlegging av infrastrukturen.

Tiltak

• Legge planer for en, på sikt, klimanøytral kommune

• Miljøvennlige løsninger prioriteres i by og tettstedsutviklingen

• Legge press på statlige og fylkeskommunale organ for å øke tempoet i planleggingen av framtidens veiløsninger i Hønefoss og omegn

• Arbeide for å sikre Petersøya som kommunalt friområde og samtidig vurdere behovet for flere grønne lunger

• Intensivere planarbeidet med henblikk på nye utbyggingsområder

• Legge til rette for flere badeplasser i hele kommunen

• Sikre en fortsatt effektiv saksbehandling i plansaker

• Effektivisere energiforbruket av kommunale bygg

HELSE OG OMSORG

Hovedmål

Det generelle arbeidet med folkehelsen må gis overordnet betydning. Ringerike Arbeiderparti ønsker å legge til rette for at flest mulig av det økende antall eldre i kommunen kan fortsette å bo hjemme, når de ønsker det. Det samme må gjelde for mennesker med redusert evne til selvhjelp av andre årsaker enn alder.

Det er viktig at alle grupper som har behov for assisterte boforhold føler at de blir tatt vare på og at de har en verdig livssituasjon.

Tiltak

• Økt oppmerksomhet på psykisk helse er nødvendig. Særlig gjelder dette barn og unge. Lavterskeltilbud (for eksempel  helsesøstertjenesten) er helt nødvendig!

• Beholde og styrke tilbudet på Regnbuen og Villaen og samtidig se om ettervernet skal bedres

• Balansen mellom hjemmehjelp, omsorgsboliger og sykehjem må planlegges på kort og lang sikt

• Demensplan 2015 skal følges opp

• Støtte/samarbeide med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som er engasjert i omsorg

• Prioritere arbeidet for å beholde de svært viktige helse og omsorgstjenestene hospice, rehabilitering og korttidsavdeling, som i dag er  lokalisert på Austjord

• Arbeide for å trygge framtida til Ringerike Sykehus. Sikre og utvikle behandlingstilbudene ved sykehuset

RINGERIKE KOMMUNES ØKONOMI

Hovedmål

Partiet skal vurdere alle virkemidler, både økonomiske og praktiske, for å finansiere kommunens ansvar for egen drift.

Tiltak

• Partiet vil ta de grepene som er nødvendig for å oppnå bærekraft, kontroll og styring av kommuneøkonomien

• Utnytte det potensiale som ligger i de inntektskilder som kommunen har tilgang til

• Vurdere endringer i eiendomsskatten og målrette eventuelle tilleggsinntekter til området helse og omsorg

• Kreve utbytte fra kommunens eierskap i Ringerikskraft i tråd med selskapets økonomiske situasjon

Vedlegg 2