AREAL, MILJØ OG BYUTVIKLING

Partiprogram 2019-2023

Hovedmål

Vi vil ha en kommune som hjelper innbyggerne til å velge miljøvennlige løsninger. Teknologi og arbeidsplasser kan utvikles i et samarbeid med næringslivet og det lokale Universitetet.

Ringerike Arbeiderparti skal:

 • Arbeide for at miljøvennlige løsninger prioriteres og legges til grunn i by- og tettstedsutviklingen. Legge planer for en klimanøytral kommune med reduserte CO2-utslipp
 • Kommunen må finne løsninger med utbygger/staten for å hindre økonomiske tap, i tillegg til andre utfordringer, som noen av våre innbyggere vil bli utsatt for.
 • Arbeide for å effektivisere energiforbruket i kommunale bygg
 • Fremme forslag om at kommunen skal ta i bruk solteknologi i egne bygg og motivere, opplyse om og tilrettelegge for at befolkningen og bedrifter tar dette i bruk i privat bygningsmasse. Videreutvikle regelverk for overføring av solcelleenergi til strømnett. Vurdere om kommunens eget energiselskap kan tilrettelegge for dette
 • Arbeide for å ta i bruk jordvarme der det er hensiktsmessig
 • Følge opp vedtak i Kommunestyret om at kommunens nye kjøretøyer skal, der det er hensiktsmessig, driftes uten fossilt drivstoff  
 • Tilrettelegge for flere badeplasser i hele kommunen
 • Arbeide for å sikre og utvikle friområder på Ringerike
 • Tilrettelegge for fiskeplasser for handikappede nedover Randselva/Storelva
 • Jobbe for å bevare storørretstammer i vassdragene
 • Arbeide for at kommunen samordner med de organisasjoner som har med redningstjeneste, at de får et felles telefonnummer en kan ringe.
 • Være pådriver for å få på plass sykkelstier/felt
 • Legge til rette for flere ladepunkter for elbiler
 • Arbeide for å styrke det frivillige arbeid som utføres ved å tilrettelegge for enkle løsninger
 • Tilrettelegge for utvikling av grønne lunger i våre tettsteder
 • Arbeide for å sikre offentlig eierskap og kontroll av avfallshåndtering
 • Arbeide for Eggemoen som friluftsområde for beboere i Ringerike. Helsemessig er dette et lavterskeltilbud for aktiviteter sommer og vinter, med flotte løyper og stier
 • Arbeide videre med «selvkostprinsippet» når det gjelder betalingsregulativ for kommunens tjenester og avgifter, som for eksempel lavere grunnlag for kloakkavgift enn vannavgift
 • Påse at nye byggeprosjekter blir forvaltet slik at det ikke oppstår vedlikeholdsetterslep

Byutvikling

Hønefoss by skal først og fremst utvikles til beste for menneskene som bor og lever der.

Ringerike AP vil at byen skal utvikles med nærhet til elva.

Vi vil ha en by der nye bygninger utvikles miljøvennlig, estetisk- og arkitektonisk på en slik måte at de skaper trivsel. Med byfortetting skal det utvikles åpne og gode byrom.

Vi skal ta vare på Hønefoss særpreg slik som Nordsia, Jugendbyggene og den særegne gamle bybebyggelsen.

Vi vil tilrettelegge for handels- og næringsvirksomhet, kulturelle og idrettslige aktiviteter i byen.

Utviklingen av transportløsninger i byen skal sees i sammenheng med ny jernbane og Hønefoss Stasjon. Vi vil søke gode, miljøvennlige løsninger for logistikk som særlig tilrettelegger for kollektivtransport og myke trafikanter.

Vi vil samarbeide med utbyggere, eiendomsoppsittere og entreprenører for å tilrettelegge for en utvikling hvor både deres og befolkningens interesser ivaretas.

Politiske vedtak i Ringerike Kommune skal gi overordna føringer og styre byutviklingen, for å ivareta lokalsamfunnets og befolkningens interesser.

Ringerike Arbeiderparti skal:

 • Arbeide for at all bygningsmasse i byområdet skal, der det er hensiktsmessig, fortrinnsvis bygges i miljøvennlige, organiske fornybare materialer. Dette som et viktig strategisk grep for å nå utslippsmålene lokalt, nasjonalt og globalt.
 • Arbeide for at kommunen skal ta aktivt i bruk og videreutvikle egen kompetanse på arkitektur/ estetisk utforming i forbindelse med byggeprosjekter
 • Arbeide for utvikling av friområder, «grønne lunger» og byrom
 • Arbeide for at byen fortettes innenfra og utover
 • Gå inn for at det må tilrettelegges for arbeidsplasser i sentrum med gangavstand til stasjonen, i tillegg til boliger
 • Arbeide for å sikre en god utvikling av byen der det både skapes boliger og arbeidsplasser. Det framtidige «lavutslipps-samfunnet» er etter vår oppfatning avhengig av at vi legger til rette for at det blir mindre transportbehov
 • Arbeide for at Hønefoss sin rolle som regionssenter og handelsby skal videreføres og forsterkes
 • Jobbe for at tilgang til byen vår skal være åpen også for dem som må bruke bil
 • Jobbe for at parkering i sentrum i stor grad skal legges til parkeringshus/ under bakken
 • Arbeide for et godt kollektivtilbud som skal eies og driftes av det offentlige
 • I samarbeid med flere aktører, medvirke til at det bygges nye rimeligere boliger til unge mennesker i etableringsfasen, samt være pådriver for økt sosial boligbygging
 • Legge til rette for at kommunen kan legge ut tomter til selvkost
 • Samarbeide med fylkeskommunale organer for å øke tempoet i planleggingen av framtidas veiløsninger i Hønefoss og omegn
 • Arbeide for å øke omfanget av oppvarming av bygningsmasse med fjernvarme innenfor konsesjonsområdet
 • Arbeide for å sikre og utvikle Petersøya som kommunalt friområde
 • Tilrettelegge for å bygge ut gjestebrygger ved Tippen, på begge sider av elva
 • Arbeide for at Ringerike Kommune skal sørge for å opparbeide badeplassen ved Schjongslunden med aktiviteter og lekeapparater for barn og stupebrett for ungdom
 • Vurdere bystrand på Petersøya
 • Arbeide for at hele området langs elva fra Tippen og ned til Kvernberg bru skal rustes opp
 • Tilrettelegge for bobil-turismen i kommunen
 • Arbeide for å få på plass et offentlig toalett i sentrum i løpet av perioden
 • Arbeide for å sikre et godt og trygt bymiljø- og uteliv i Hønefoss
 • Arbeide for et bedre kollektivtilbud. Få på plass busspendler med hyppige avganger i byen
 • Arbeide for utvikling av et torg med liv. Kommunen bør samarbeide tettere med handelsnæringen om aktiviteter i sentrum. Et aktivt sentrum som myldrer av mennesker er bra for alle
Et veikryss i storbyen med en pub på hjørnet. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Ringerike Arbeiderparti om AREAL, MILJØ OG BYUTVIKLING?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker