BARN OG UNGE

Partiprogram 2019-2023

Hovedmål

For Ringerike Arbeiderparti er fellesskolen viktigst for faglig og sosial læring.

Ringerike Arbeiderparti vil gi kommunens barn og unge en oppvekst preget av trygghet, med gode sosiale og utviklende tilbud innen barnehage, grunnskole og kultur.

Vi vil at grunnskolen i Ringerike skal levere gode resultater og i stor grad ha høy kompetanse i alle ledd av organisasjonen.

Andelen elever som mobbes er fortsatt urovekkende høy på Ringerike. Nye tiltak skal iverksettes.

Vi ønsker ikke en ytterligere privatisering av barnehagetilbudet, og vil arbeide for at alle nyetableringer fremover skal driftes av kommunen. Det må arbeides for at etablerte private barnehager oppretter tariffavtale.

Stadig flere barn og unge har behov for spesialtilpassede tiltak både i barnehage og skole, og antall barnevernssaker øker. Frafall i videregående skole er en stor utfordring.  Det skal settes sterkere fokus på å hjelpe de berørte på veien.

Etter mange år med oppgradering av skoler i distriktene, fornyes også skolebyggene i de bynære områdene. Nye Benterud skole er ferdigstilt.  Denne store satsingen betyr at elever og lærere vil få et godt og framtidsretta lærings- og arbeidsmiljø.

Ringerike Arbeiderparti skal:

 • Arbeide for å fullføre det store skoleløftet med bygging av ny skole på Ullerål og iverksette prosjekt for rehabilitering av Hov Ungdomsskole
 • Arbeide for at bemanningen i skole og barnehage skal følge statlig vedtatt norm, eller høyere dersom lokale forhold tilsier det, for å sikre barnas beste
 • Arbeide for tidlig innsats for barn og unge med spesielle behov og utfordringer. Bygge videre på tverrfaglig samarbeid
 • Jobbe for at målretta arbeid mot mobbing i barnehage, skole og SFO skal gi et trygt og godt læringsmiljø.
 • Et mobbeombud bør etableres. Ombudet skal være et lavterskeltilbud til pårørende og elever, som har behov for veiledning og hjelp til å nå gjennom byråkratiet.
 • Jobbe for at «mobbeknapp» skal innføres på alle skolers nettsider, for eksempel som i Drammen kommune. Alle lærere i kommunen skal skoleres i hvordan man håndterer mobbesaker
 • Arbeide for at alle elever i barneskolen får en times daglig fysisk aktivitet
 • Styrke kommunens skolefritidsordning slik at den gir et likeverdig og trygt tilbud
 • Tilrettelegge for at de frivillige kan tilby ytterligere leksehjelp i grunnskolen
 • Fokusere på forebyggende helsearbeid for barn og unge, herunder rusmisbruk som et tiltak i skolen.
 • Arbeide for flere alkoholfrie oppholdssteder for de under 18 år, slik at unge har trygge møteplasser
 • Sikre at mindreårige asylsøkere fortsatt har tilgang på skolegang etter avslått søknad, fram til utsendelse
 • Arbeide for et trygt oppholdssted for russen i russetida
En gruppe elever sitter samlet rundt læreren som forklarer og veileder dem gjennom oppgaver. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Ringerike Arbeiderparti om BARN OG UNGE?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker