OVERORDNEDE MÅL

Partiprogram 2019-2023

OVERORDNEDE MÅL

Ringerike Arbeiderparti innretter sin politiske virksomhet mot sju overordnede mål:

 • 1. Ringerike kommune skal være et sted med trygge fellesskap for mennesker i alle aldre.
 • 2. Legge forholdene til rette for befolkningsvekst, styrket næringsliv og flere arbeidsplasser på Ringerike.
 • 3. Skape en bærekraftig kommuneøkonomi på varig basis. Dette er nødvendig for å sikre at kommunen har god nok økonomi til å innfri sine forpliktelser overfor sine innbyggere- også i framtida.
 • 4. Ringerike Kommune skal tilby sine innbyggere i alle aldre et godt tjenestetilbud
 • 5. Ringerike Kommune skal føre en miljøvennlig politikk som ivaretar våre unike arter, bevarer biologisk mangfold og følger opp nasjonale mål og retningslinjer for reduksjon av klimagassutslipp. Ringerike Kommune skal innføre klimabudsjett.
 • 6. Hele kommunen skal utvikles; både bygdene, distriktssentrene og byen. Vi skal etterleve partiets parole: «By og land, hand i hand.»
 • 7. Vår politikk er basert på velferdsstatens prinsipp om å yte etter evne og få etter behov. Her er kommunen en viktig bærebjelke.

Ringerike Arbeiderparti skal:

 • Sikre god kvalitet på kommunens tjenester
 • Arbeide opp mot sentrale myndigheter for å sikre Ringeriksregionens interesser
 • Tilrettelegge for vekst og utvikling av næringslivet i hele kommunen
 • Gå imot nedlegging av tjenestetilbud i distriktene, herunder eventuelle forslag om nedlegging av sykehjem
 • Påse at Ringerike kommune ligger i forkant innen det grønne skiftet og legge til rette for en miljøvennlig utvikling
 • Samarbeide med andre partier for å få til gode løsninger
 • Videreutvikle samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Jobbe for å bedre kommunens folkehelseprofil
 • Arbeide for at velferdstiltak i størst mulig grad eies, finansieres og driftes av det offentlige
 • Arbeide mot ytterligere privatisering og konkurranseutsetting av kommunens egne tjenestetilbud. Vi skal sikre at Ringerike kommunes tjenester blir utført med høy kvalitet og forsvarlig bemanning

Er du enig med Ringerike Arbeiderparti om OVERORDNEDE MÅL?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker