NÆRINGSPOLITIKK OG SAMFERDSEL

Partiprogram 2019-2023

Hovedmål

Kommunen skal være en aktiv pådriver i de store samferdselssatsninger som berører kommunen, samtidig som naturverdier og menneskene som berøres ivaretas.

Ringerike Arbeiderparti vil legge vekt på at et godt fungerende næringsliv er grunnlaget for en solid kommuneøkonomi.

Ringerike Arbeiderparti vil arbeide for å ivareta og utvikle jord- og skogbruket i kommunen.

God infrastruktur er viktig for både eksisterende og framtidig næringsliv i kommunen.

Ringerike kommune er Buskeruds største jordbrukskommune og landbruket er en vesentlig ressurs og næring lokalt som nasjonalt bidrar dermed til landets matsikkerhet.  Ringerike Arbeiderparti ønsker en null-visjon for tap av dyrka mark.

Opprettelsen av egen avdeling for å utvikle spisskompetanse innen strategi-, næring-, miljø og samferdsel, er et viktig og framtidsretta politisk grep for å få på plass de store samferdselsprosjektene og nye arbeidsplasser.

Ringerike Arbeiderparti skal:

 • Fortsatt topprioritere arbeidet for Bergensbanens forkortelse, Ringeriksbanen og E-16 Hønefoss – Sandvika, og holde presset oppe for nødvendige bevilgninger og tidligst mulig byggestart, seinest i 2021
 • Legge til rette for ny industri og virksomhet basert på de store skogressursene i distriktet.
 • Vi har store sand- og grusområder som må forvaltes på en fornuftig måte.
 • Bidra til videreutvikling av Follum industriområde. Arbeide politisk for å få på plass offentlig, risikovillig investeringskapital til nye industriprosjekter
 • Samarbeide aktivt for å bidra i utviklingen av Eggemoen industri- og flyplassområde
 • Støtte opp om grundere som ønsker etablere virksomhet i kommunen
 • Fortsatt jobbe aktivt for ny veitrase` Eggemoen - Nymoen. Ivareta berørte beboeres interesser i prosjektet. Utrede og sikre strenge støydempingstiltak på E16 gjennom Nymoen
 • Øke trykket slik at havn og lagerterminaler i Drammen utvikles med sikte på effektiv utskipning av skogbaserte og andre industrielle produkter
 • Samarbeide for å bedre trafikksituasjonen i Hønefoss byområde
 • Forvalte våre felles ressurser miljøvennlig
 • Opprettholde nåværende eierandel i Ringerikskraft
 • Utvikle Hønefoss som universitetsby.Hønefoss har i lang tid hatt et høyskole-campus i byen. Høyskolen har blitt universitet og Ringerike Arbeiderparti skal være en pådriver for koblingen mellom kommunen, næringslivet og akademia i regionen.
 • Vi vil løfte fram universitetet for å kunne få nye studier, studenter og ansatte til Campus Ringerike
 • Jobbe opp mot Kunnskapsdepartementet for at Politihøgskolen legges til Ringerike

Er du enig med Ringerike Arbeiderparti om NÆRINGSPOLITIKK OG SAMFERDSEL?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker