HELSE OG OMSORG

Partiprogram 2019-2023

Hovedmål

Ringerike Arbeiderparti vil legge til rette for at eldre skal få være sjef i eget liv. Flest mulig av det økende antall eldre i kommunen skal kunne fortsette å bo hjemme, når de ønsker det. Vi vil arbeide for at alle får en verdig avslutning på livet.

Det er viktig at alle grupper som har behov for hjelp og assisterte boforhold blir tatt vare på og har en verdig og trygg livssituasjon.

De som har midlertidig, eller varig behov for heldøgns pleie og medisinsk oppfølging i institusjon, skal få tilbud om dette. For å oppnå dette må det etableres nok plasser med rett bemanning og kompetanse.

Økt oppmerksomhet på psykisk helse er nødvendig. Særlig gjelder dette barn og unge.

Ringerike Arbeiderparti skal:

  • Sørge for at bygging av nytt omsorgssenter i Heradsbygda fullføres
  • Arbeide for å øke antall sykehjemsplasser med minimum 30 nye plasser fra dagens nivå i løpet av perioden 2019 – 2023. Flere eldre lever lenger. Mange vil på slutten av livet bli sykere og trenge omfattende pleie. «Eldrebølgen» vil føre til økt behov for heldøgns pleie
  • Påse at det utvikles tjenestetilbud som er en balanse mellom hjemmetjenester, omsorgsboliger og sykehjemsplasser
  • Foreslå at ny velferdsteknologi tas i bruk der dette er mulig
  • Prioritere arbeidet for å beholde de svært viktige helse- og omsorgstjenestene hospice, rehabilitering og korttidsavdeling, som i dag er lokalisert på Austjord
  • Sikre framtida til Ringerike Sykehus. Utvikle, ikke nedlegge behandlingstilbudene ved sykehuset
  • Arbeide for at helsesykepleier- og kommunepsykolog-tjenestene styrkes, og øke tilgjengeligheten også i skolene
  • Følge opp og revidere demensplanen
  • Påse at kommunen samarbeider med frivillige og ideelle organisasjoner, og enkeltpersoner som er engasjert i omsorg og fysiske aktiviteter som fremmer folkehelsen
En trygg alderdom

Er du enig med Ringerike Arbeiderparti om HELSE OG OMSORG?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker