Uakseptabel nedprioritering av Ringeriksbanen/ E16

Arbeiderpartiet vil fortsette sitt arbeid for en oppstart 2019 som som tidligere planlagt

Dagens pressekonferanse om NTP og utsettelse av E16 og Ringeriksbanen er skuffende for ringeriksregionen. Utgangspunktet er et stort tverrpolitisk flertall som dagens regjering har fulgt opp frem til nå. Med tanke på de klare lovnader som har kommet de siste årene, både fra statsminister og samferdselsminister var det nesten å regne som en selvfølge at planen om byggestart i 2019 med ferdigstilling 2024-25 lå inne. 

Dagens pressekonferanse viser til at regjeringen med støttepartier nå har utsatt oppstart med bakgrunn i at "Sitat samferdselsminister" Ringeriksbanen ligger inne fullt og helt. Den kommer litt senere enn ønsket, fordi fagetatene sier at de trenger mer tid. Tilbakemeldingen fra fagetatene med prosjektleder er tydelig på at prosjektet er i rute og faktisk i forkant av oppsatt plan for byggestart 2019. 

Sett i lys av dette er det tydelig at det er regjering og støttepartier som på nytt prioriterer prosjektet ut i tid og at Ringeriksregionen nedprioriteres, og vi skjønner godt at lokale og regionale representanter for regjeringspartiene med støttepartier er frustrerte for manglende gjennomslag og nedprioritering i egen partiorganisasjon.

Arbeiderpartiet vil fortsette sitt arbeid for en oppstart 2019 som som tidligere planlagt.

Hønefoss 2. Mars

Mons-Ivar MjeldeLeder 

Ringerike Arbeiderparti

Jørn Inge Andreassen Frøshaug

Leder Hole Arbeiderparti

Anne Sandum

Stortingskandidat Arbeiderpartiet