Sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Spørsmål om Ringerike Kommunes tiltak samt oppfølging av vedtak

Stein-Roar Eriksen hadde torsdag 27.10.16 en viktig interpellasjon i kommunestyret om sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet

original_1478639253_1644616

Bakgrunn

Situasjonen i det norske arbeidslivet er bekymringsfull når det gjelder sosial dumping, svart

arbeid og arbeidslivskriminalitet. Dette har fått et stadig større omfang og er et alvorlig

samfunnsproblem. Fellesskapsverdiene som samfunnet vårt bygger på blir undergravd.

Kommunens ansvar

Ringerike Kommune mâ ta sitt ansvar for å snu denne utviklingen.

Offentlige byggeprosjekter finansieres med skattebetalernes penger. Da må vi sørge for at

disse byggeprosjektene ivaretar deres interesser. Kommunen må arbeide aktivt for å gjøre

næringene attraktive for unge arbeidstakere og lønnsom for seriøse aktører i bransjen.

Skatt- og arbeidslivskriminalitet belønnes hvis kommunene vektlegger pris i anbudene

sterkere enn kompetanse, seriøsitet og kvalitet.

Vi har sett eksempler på at det offentlige gjennom sine anskaffelser stimulerer til brudd på

Arbeidsmiljøloven og tillater kriminelle aktører å snyte på skatten. Metoder som brukes for å

utnytte arbeidstakere og unngå beskatning blir stadig mer utspekulerte. Sånn kan det ikke

fortsette. Dette krever at kommunen har enda tydeligere konkrete krav og retningslinjer for

hvem vi samarbeider med.

Handlingsplan/tiltak i Ringerike Kommune

Ringerike Kommune må stille krav til samarbeidspartnere og tilbydere for å sikre et seriøst og

anstendig arbeidsliv. Kommunen skal ta inn særskilte bestemmelser i reglene for innkjøp og

anbud.

Sosial dumping foregår i offentlige byggeprosjekter. Offentlige L,1øp av varer og tjenester skal

være en investering til nytte for lokalbefolkning, næringsliv og infrastruktur. Hverken

kommunens innbyggere, eller bransjer er tjent med at anbudsvinnere kan droppe kvalitet eller 

rekruttering. Det må bli slutt på å handle med aktører som trekker ressurser ut av fellesskapet

og som gir sine ansatte dårlige lønns- og arbeidsvilkår.

Vi må bruke fellesskapets penger på framtidas arbeidsplasser; de seriøse bedriftene.

Ringerike Kommune må legge til rette for et seriøst arbeidsliv og motvirke

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det gjøres ved å sette krav til kommunen.

Andre kommuner/fylkeskommuners vedtak

Kommunenes Sentralforbund har, sammen med Fellesforbundet, Byggenæringens

Landsforbund og Direktoratet for forvaltning og I KT blitt enige om l l felles krav til seriøsitet

i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen.

Flere kommurer og fylkeskommuner har vedtatt et regelverk med en rekke tiltak mot sosial

dumping i bygg- og anleggsbransjen. Dette gielder for eksempel Skien Kommune

(<Skiensmodelleu) og Telemark Fylkeskommune (<Telemarksmodelleu)

Her setter det offentlige som bygghene tak på antall underleverandører, krav til at arbeid skal

utføres av folk med fagbrev og av fast ansatte, og at det skal være aktive lærlingeplasser.

I tillegg kreves det at lønninger utbetales til norske bankkontoer slik at det blir vanskeligere å

drive skattekriminalitet.

Ringerike Kommune bør vurdere og innføre liknende regelverk og handlingsplaner.

Oppfølging av Ringerike Kommunestyres tidligere vedtak

Følgende verbalforslag ble enstemmig vedtatt i Kommunestyrets møte 10.12.15, i forbindelse

med behandling av Ringerike Kommunes årsbudsjett 2016 (sitat):

<Ringerilce Kommune sier nei til sosial dumping. Kommunestyret ber rådmannen innenførste

halvår 2016 om å komme med sal$utredning til hvordan Ringerike Kommune knnfatte vedtak

mot sosial dumping.>

Spørsmål

Følgende spørsmål stilles:

  1.  Hvordan skal Kommunestyrets vedtak fattet 10.12.15 følges opp? Når?
  2.  Hva er Ringerike Kommunes gjeldende handlingsplaner, tiltak og regelverk mot sosialdumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet i forbindelse med innkjøp av varer,  tjenester og i byggeprosjekter?
  3.  Vil ordfører be rådmannen om å legge fram en sak med forslag om handlingsplaner,regelverk og tiltak i Ringerike Kommune mot sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet når det gjelder innkjøp av varer og tjenester, herunder regelverk som sikrer seriøse bygg- og anleggskontrakter, basert på Kommunestyrets tidligere vedtak?
  4. Vil krav fra partene i arbeidslivet og vedtak i andre kommuner/fylkeskommuner bli vurdert når saksutredning med tiltaksplan legges fram til behandling i Kommunestyret?


Ordførerens svar ligger i vedlegg

Stein Roar Eriksen