Lokale partipolitiske utvalg på temaene Migrasjon, Det nye arbeidslivet og Distrikt

Medlemsmøtet 16.4.18 valgte Anne Sandum, Terje Berghagen og Mons-Ivar Mjelde til å lede de lokale utvalgene

Arbeiderpartiet satte høsten 2017 ned tre politiske utvalg på temaene Migrasjon, Det nye arbeidslivet og Distrikt. Disse utvalgene skal arbeide med å utvikle ny politikk på viktige områder, og resultatet av deres arbeid vil legges fram som forslag på landsstyremøtet i september 2018. 

I forbindelse med Ringerike Arbeiderpartis behandling av disse temaene ble det ned tilsvarende 3 utvalg i kommunepartiet som frem til medlemsmøte i mai skal jobbe med innspill på temaene.

Styret vil med dette invitere til bredt og inkluderende politisk arbeid og debatt innenfor temaene mandatene dekker, og de 3 politiske utvalgene velger og vedtar selv arbeidsform i første møte.

Utvalgene må levere sin innstilling senest 24.mai til partistyret, som sammen med utvalgsledere legger forslaget frem til behandling i medlemsmøte innenfor høringsfristen 1.juni, nedsatt av landsstyret.

Migrasjon

Mons-Ivar Mjelde leder utvalget på Migrasjon

Telefon 40 45 49 38

Epost: monsivar@gmail.com

Mandatet til migrasjonsutvalget: https://www.arbeiderpartiet.no/om/politiske-utvalg/migrasjonsutvalget/

Debatthefte ligger nederst på siden

Arbeidstakere i det nye arbeidslivet.

Terje Berghagen leder utvalget på arbeidstakere i det nye arbeidslivet.

Telefon: 91661718

Epost: Terje@avd43.no

Debatthefte ligger nederst på siden

Mandatet til Arbeidstakerne i det nye arbeidslivet:https://www.arbeiderpartiet.no/om/politiske-utvalg/arbeidsutvalget/

Distrikt

Anne Sandum leder utvalget på Distrikt

Telefon: 40805995

Epsot: anne.sandum@bfk.no

Debatthefte ligger nederst på siden

Mandatet til Distriktsutvalget: https://www.arbeiderpartiet.no/om/politiske-utvalg/distriktsutvalget/