Hvorfor jeg tror på fellesskolen

Sosiale forskjeller øker i takt med bruken av private skoler, skrev Ringerike Arbeiderpartis leder Mons-Ivar Mjelde i et leserinnlegg i Ringerikes Blad i sommer.

På Ringerike er det til nå etablert to privatskoler, Ringerike Steinerskole og nyetablerte Steinsfjorden skole S/A som starter opp i Åsa fra høsten 2016.

Disse to skolene har etter hva jeg forstår meget god kapasitet og derfor bør man man vel konkludere med at tilgangen til privatskoler med alternativ pedagogikk på grunnskolenivå i Ringerike er meget godt dekket.

Fellesskolen er et sted der alle skal oppleve læring, mestring og utfordringer i skolen. Gjennom tett oppfølging og høy kvalitet i opplæringen skal alle være godt rustet når de går ut av grunnskolen, slik at de kan fullføre en videregående opplæring.

Erfaringer fra andre land viser at når bruken av private skoler øker, øker også de sosiale forskjellene mellom skolene.

SENTRAL ROLLE

Det skal legges vekt på tidlig innsats, både ved at det satses ekstra på de laveste klassetrinnene, og ved at det tas raskt tak i problemer som oppstår gjennom skolegangen. Varierte arbeidsmåter, og en helhetlig tilnærming til elever og læring skal gi trivsel, motivasjon og mestring for alle.

Den offentlige fellesskolen har en sentral rolle i utviklingen av barn og unges faglige og sosiale ferdigheter.

Fellesskolen gjør at alle barn, uavhengig av bakgrunn, sikres lik rett til en god utdanning. I fellesskolen møtes barn og unge fra ulike samfunnslag. Sosialt fellesskap og fokus på samarbeid i skolen, gir færre sosiale konflikter i det norske samfunn. Dette er igjen stort konkurransefortrinn i norsk arbeids- og næringsliv.

Erfaringer fra andre land viser at når bruken av private skoler øker, øker også de sosiale forskjellene mellom skolene.

I fellesskolen gis ulike mennesker like muligheter!

Mons-Ivar Mjelde

Innlegget var først publisert i Ringerikes Blad 1 juli 2016