Høringsuttalelse til Budsjett og handlingsplan 2017-2020

Medlemsmøte i Ringerike Arbeiderparti vedtok i sitt medlemsmøte 1.11.2016 følgende høringsuttalelse

1: Ringerike Ap (RAP) ser positivt på at investeringene på Nes skole tas inn igjen i handlingsplanen.

2: Riddergården har en viktig brikke i byen og by-historien. RAP mener det er viktig at man i løpet av 2017 ikke bare får på plass brannsikring, men også får oversikten over vedlikeholdsbehovet og planer for fremtidig driftsform. Nå byen nå skal utvikles er det viktig at kommunen går foran som et godt eksempel på bevaring av bygningsmasse av kulturell og historisk verdi.

Herunder må man finne driftsform for Riddergården, eksempelvis stiftelse.

3: I regjeringens forslag til budsjett er kommunene ingen vinner. Allerede hardt presset kommuneøkonomi forverres og vil gi utfordringer. I formannskapets forslag til budsjett og handlingsplan ligger det inne kutt i sektorrammene på 0,5 til 1% som skal hentes ut i effektivisering. RAP er bekymret over dette og kan ikke se at der forelegger noe gode planer for hvor effektiviteten skal hentes ut eller hvordan dette vil påvirke tjenestene.

Kuttene i skole og barnehage harmoniserer heller ikke med kommunens planer for satsing på læring og forbedrede resultater. Kommunestyrets økte bevilgninger på barn og unge i 2016 budsjettet var riktig og man bør spørre seg på hvilket grunnlag foreslåtte kutt er lagt inn på.

4: RAP mener investeringsplanene for kommunen er offensive, men også nødvendig. RAP skulle ønske at det det var et større faktagrunnlag på hvilke endringer i driftsutgifter, investeringer i skolestruktur og endringer i eldreomsorgen vil gi.  

Derfor bør man før budsjettkonferansen 2017 få fremlagt en risikovurdering på investeringenes kostnader imot inntekter og tjenestenivå

5: Byens grønne områder er viktig i forbindelse med fortetninger og i den forbindelse mener RAP at det er viktig at det arbeidet som er i igangsatt på å holde de grønne lungene vedlike, videreføres.

6: RAP mener Kulturbudsjettet bør økes med 100.000,- til inkludering og integreringstiltak i Ringerike kommune herunder kulturelle tiltak.

7: RAP mener at 3.4.3.5 Investeringer – Tilskudd til RKF - Vegg, tak, fasader bør økes til 500.000,- for 2017 og 2018.

8: RAP mener Rådmannen må finne midler til å følge opp vedtak i kommunestyret om prosjektering av Haugsbygd Arena.

9: RAP foreslår at tilknytningsavgift for vann og kloakk for nye boliger i Ringerike økes.

Tallmessig forslag pr. bolig:

Vann: 20.000,-

Kloakk: 30.000,-

Dette for å få lånekostnader til nye investeringer vann/avløp ned slik at ikke dagens innbyggere må tåle en økning for vann og kloakk på anslagsvis 25% og 50% fra 2015-2020.

10: RAP mener leie av hallflate i Ringerikshallen bør settes til 200,- .

På vegne av Ringerike Arbeiderparti

Mons-Ivar Mjelde

Leder