Høringsuttalelse Budsjett og handlingsplan 2018

Ringerike Arbeiderpartis medlemsmøte fattet følgende høringsuttalelse på sitt medlemsmøte 6.11.17

Årets program og handlingsplan har tematikken "Vi bygger" som gjenspeiler mye av aktiviteten i kommunen.

Det bygges både kompetanse og ny infrastruktur i et høyt tempo. En vesentlig faktor når man bygger er forarbeidet, slik er det også for kommunens innbyggere. Arbeiderpartiet mener årets budsjett og handlingsplan ikke tar inn over seg at de fleste sektorer har behov for midler til forebygging.

Arbeiderpartiet mener budsjett og handlingsplan bør legge til rette for slikt arbeid i alle sektorer, men spesielt innen oppvekst og helse.

Når det gjelder økonomi og balanse mener Arbeiderpartiet at med forslaget som foreligger på statsbudsjett fra regjeringen, vil kommunen møte utfordringer allerede i 2018. Derfor bør formannskapet og kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjett og handlingsplan se på. Man bør se på hvilke «ikkelovpålagte» tjenester som kommunen tilbyr, og om disse veier tyngre enn styrket tjenestetilbud på primærtjenester innen skole, helse og eldreomsorg. Deretter bør man se på en eventuell fremtidig økt eiendomsskatt som inntektskilde for å løse eventuelle utfordringer i tjenestetilbudet.

Dette sett i sammenheng med eldrebølgen som inntreffer med mer komplekse og sammensatte diagnoser, betyr at kommunen trenger et større økonomisk handlingsrom både på kort og lang sikt for å gi forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere i alle aldre.

Utbytte fra eventuelle eierskap kommunen har, bør ikke ligge til grunn for å få budsjettet til å gå i balanse.