Helse, omsorg og velferd er ikke bare eldreomsorg

Ringerike kommune gir mange og gode tilbud i dag, men alt er ikke slik det alltid bør/ skal være derfor ønsker vi i Arbeiderpartiet å ha størst mulig brukermedvirkning i tjenestene som tilbys, og vi vil se på muligheten til å gjenopprette omsorgsombudet, skriver listekandidatene Ståle Skjønhaug og Iren Rannekleiv.

original_1478643108_6360092

I sommer har det vært mye fokus på eldreomsorgen i media, blant kommunens innbygger og i Ringerike Arbeiderparti, og da spesielt på Hønefoss sykehjem. Ringerike kommune gir mange og gode tilbud i dag, men alt er ikke slik det alltid bør/ skal være derfor ønsker vi i Arbeiderpartiet å ha størst mulig brukermedvirkning i tjenestene som tilbys, og vi vil se på muligheten til å gjenopprette omsorgsombudet.

VI vil jobbe videre med temaet økt grunnbemanning innenfor eldreomsorgen. Vi ser at økt grunnbemanning vil kunne ha positive virkninger som lavere sykemelding, mer stabil bemanning og en økt kvalitet. Vi vil be rådmannen komme med en plan for og imøtekomme det høye sykefraværet i kommunen, da et lavere sykefravær på sikt vil finansiere høyere grunnbemanning.

Men helse, omsorg og velferd er ikke bare eldreomsorg! Vi mener at økt oppmerksomhet på psykisk helse er nødvendig. Særlig gjelder dette barn og unge. Lavterskeltilbud, som f.eks. helsesøstertjenesten, er helt nødvendig! Videre mener vi at vi må beholde og styrke tilbudet på Regnbuen og Villaen, samtidig er det også viktig med et sterkere ettervern enn det som er i dag. Her er også samarbeidet med frivillige organisasjoner et viktig moment.

Kommunen er helt avhengig av frivillige personer og organisasjoner, og Arbeiderpartiet vil støtte/ samarbeide med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som er engasjert i omsorg.

Vi ønsker også et tettere samarbeid med sykehuset for utveksling av kunnskap og kompetanse, og da trenger vi et godt og trygt Ringerike sykehus med gode behandlingstilbud i en stor helseregion. Vi vil prioritere arbeidet for å beholde de svært viktige helse og omsorgstjenestene hospice, rehabilitering og korttidsavdeling, som i dag er lokalisert på Austjord, fordi dette er omsorgstjenester kommunen og dens innbyggere er tjent med.

Folks helse henger sammen med ernæring og aktivitet, derfor mener vi at det generelle arbeidet med folkehelsen må gis overordnet betydning. Ringerike Arbeiderparti ønsker å legge til rette for at flest mulig av det økende antall eldre i kommunen kan fortsette å bo hjemme, når de ønsker det. Det samme gjelder for mennesker med redusert evne til selvhjelp av andre årsaker enn alder.

Ikke alle mennesker er like, vi har forskjellige behov i forskjellige stadier i livet. Noen trenger lite hjelp gjennom et livsløp, mens andre trenger mer. Vi er opptatt av at ulike mennesker gis like muligheter. Dette gjelder også innen Helse, omsorg og velferd. Derfor mener vi det er viktig at alle grupper som har behov for assisterte boforhold føler at de blir tatt vare på, og at de har en verdig livssituasjon.


Ståle Skjønhaug

Listekandidat

Iren Rannekleiv

Listekandidat

Ringerike Arbeiderparti