Byutvikling- fra ideer, visjoner, forslag planer- til handling

Man trenger modige og tydelige folkevalgte som evner å se helhetlige løsninger, de store linjene, folkevalgte som velger bærekraftige, varige og fremtidsrettede løsninger, ikke kjappe, populistiske argumenter som ivaretar særinteresser, ikke fellesskapet. Arnfinn Baksvær Leder av Hovedutvalget for Miljø og Areal

Bilde av byggeplass fra riksarkivet

Etter at de overordnede reguleringsplanene i forbindelse med vei- og jernbaneløsninger i Hønefoss begynner å falle på plass, er tiden inne å starte det omfattende arbeidet med å bygge «nye» Hønefoss by. Interne vei- og kollektivløsninger må planlegges, store utbyggingsprosjekter skal godkjennes, samtidig som byens historie og særegenhet skal ivaretas, næringslivets og innbyggernes behov og interesser skal høres og hensyntas. For å møte disse utfordringene har man engasjert konsulenter og arkitekter, eksterne og interne krefter er samlet i flere fora, både politiske og administrative, i tillegg til åpne folkemøter hvor innbyggere er blitt presentert for planer og gitt mulighet til å komme med innspill.   

Hva nå? Hvem gjør hva? Når? Hvordan? 

 Ringerike kommune har aldri tidligere vært i en tilsvarende situasjon. Har man tilstrekkelige ressurser til å følge opp? Har man kompetanse både administrativt og ikke minst i de politiske miljøer, som til syvende og sist skal fatte de riktige vedtakene? Er det politiske miljøet i stand til å legge til side partipolitiske prinsipper for å enes om de beste løsningene? Er det mulig å utarbeide og vedta en komplett «byplan» som ivaretar alle forhold og interesser? Spørsmålene er mange, svarene foreløpig få. Det eneste som er sikkert, er at utfordringene som følger av vei- og baneprosjektene må løses og at tidsperspektivet er kort.

Boligutbygging. 

 Det antas at tilflyttingen til Ringeriksregionen vil bli betydelig som resultat av ny E16 og Ringeriksbanen. Kommunestyret har i kommuneplan vedtatt at 70 % av befolkningsveksten i kommunen skal skje i Hønefoss og nærmeste omegn, de resterende 30% stort sett i lokalsentra, som Hallingby, Nes, Sokna, Ask/ Tyristrand. Dette betyr at det vil bli et stort behov for nye boenheter i byen. En del byggeprosjekter er allerede gjennomført, andre er under oppføring, mens flere kommer til politisk behandling på rekke og rad. Mange av de sentrumsnære prosjektene har skapt betydelig engasjement, bl.a. i forhold til estetikk, båndlegging av omdiskuterte arealer og ikke minst byggehøyde, det er ingen grunn til å tro at diskusjonene vil utebli i fortsettelsen. Det har også skjedd en kraftig endring i prisnivå på salg av boliger i Ringerike, det anslås en økning siste år på om lag 20%, bare i hovedstaden er økningen høyere. En del av økningen kan forklares som et «etterslep» i forhold til resten av landet, men dersom denne utviklingen fortsetter, bør varsellampene blinke. Boligmarkedet er i dag svært utfordrende for bl.a. førstegangsetablerere, med økte krav til egenandelfinansiering og endrede ordninger for tildeling av startlån, dette må man ta på alvor. Mange henvises til et overopphetet utleiemarked, som gir liten eller ingen mulighet til å spare opp egenkapital. En måte å møte denne utfordringen på er å sørge for at antall ledige boenheter er i samsvar med behov, dette må tas inn i diskusjon mht arealbruk og ikke minst byggehøyde.   

  Veiløsninger: 

 Dagens trafikkløsninger i og gjennom Hønefoss vil ikke kunne videreføres i «nye» Hønefoss. Uansett om man gjør endringer i dagens veisystem, vil gjennomkjøringstrafikk måtte begrenses radikalt, det må legges til rette for kollektiv-, gang- og sykkelveiløsninger i mye større grad. For reisende med jernbane vil man antagelig måtte vurdere å etablere pendlerparkeringer med tilbringerløsninger til og fra jernbanestasjon for reisende som ikke kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport. Dette vil berøre svært mange, og vil kreve holdningsendringer i forhold til dagens situasjon. Det er liten tvil om at man vil måtte akseptere finansieringsmetoder basert på bomavgift for bilkjøring i sentrumsnære områder. 

  Hva skal til for å lykkes? 

Det viktigste momentet må være å sørge for at folkevalgte, kommuneadministrasjon, statlige og fylkeskommunale etater, utbyggere, næringsliv og andre berørte aktører forankrer en felles forståelse for viktigheten av å enes om overordnede målsetninger og løsninger. Det må kommuniseres til alle innbyggere i Ringerike at tiltakene man gjør har et hovedmål, nemlig å legge til rette for en utvikling som gjør at Ringerike kan tilby kommende generasjoner et livskraftig lokalsamfunn, basert på trygghet, gode bo-, oppvekst- og utdanningstilbud, fremtidsrettede arbeidsplasser, og ikke minst en verdig eldreomsorg. Og til slutt kanskje det aller viktigste, man trenger modige og tydelige folkevalgte som evner å se helhetlige løsninger, de store linjene, folkevalgte som velger bærekraftige, varige og fremtidsrettede løsninger, ikke kjappe, populistiske argumenter som ivaretar særinteresser, ikke fellesskapet. 

 Arnfinn Baksvær 

 Ringerike Ap