Budsjett 2016 og handlingsplan 2016-19 er ute på høring

I samsvar med kommuneloven legges formannskapets innstilling til Årsbudsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019 med kommentarer, jfr. vedlegg, som formannskapet vil arbeide videre med frem til endelig behandling i kommunestyret 10.12.15, ut på høring. Formannskapet skal behandle høringsuttalelsene i møte 1. desember 2015. Kommunestyret skal fatte endelig vedtak i budsjettsaken 10. desember 2015. Høringsdokumentet er tilgjengelig på kommunens internettside; www.ringerike.kommune.no. Dokumentet vil også være tilgjengelig på Rådhuset og Ringerike bibliotek. Frist for uttalelser til formannskapets høringsutkast settes til 17.11.2015.

original_1478643107_150019

Ringerike Arbeiderparti fremmet i samarbeid med våre samarbeidspartier verbalforslag i forbindelse med behandlingen og vil under videre behandling gå nøye gjennom de høringssvar som kommer inn.

Vi oppfordrer befolkningen å delta i høringsrunden

Mer informasjon om grunnlaget samt høringen, finner du på kommunens nettsider


Samfunn

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf:

Budsjettendring

Øremerking av penger til utvikling, opparbeiding og opprydding av kommunens

grønne lunger:

Det avsettes 250 000 kroner av budsjettet per år i handlingsperioden til utvikling,

opparbeiding og opprydding av grønne lunger i kommunen. Disse pengene må gå av

den avsatte posten på 1, 7 mill.

Verbalforslag:

Kommunestyret ber rådmannen går i samtale med BFK for å utarbeide en

kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.


Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede en arbeidsform for plankontroll for

de regionale, overordnede spørsmålene og i samarbeid med BFK.»


Barnehage

Forslag fra Hilde Vollmerhaus p.v.a. Ap, H, V og Krf:

Styrking av voksentettheten

Formannskapet mener i den situasjonen kommunen befinner seg er viktigere å sikre god

grunnbemanning Rådmannen legger frem en sak som belyser hvilken styrkning de lavest

bemannede barnehagene vil få om man omdisponerer midler som er tiltenkt å gi plass til barn

fra 1-årsdagen. Denne fremmes for politisk behandling.

Skole:

Lese, skrive og regnegaranti – Tidlig innsats

Vi mener tidlig innsats i skolen er et viktig tiltak for at flere barn oppnår de lese, skrive og

regneferdigheter samfunnet krever og vil danne et godt grunnlag for barnas og regionens

fremtid. En slik garanti med dens verktøy vil bygge opp under målsetninger for grunnskolen i

Ringerike

Ringerike kommunes Lese, skrive og regne garanti:

Ringeriksskolen skal styrke kartlegging av elever med tanke på tidlig innsats ved at alle som

faller under en bekymringsgrense skal få et ekstra tilrettelagt opplegg og systematisk

oppfølging.

Dette er kommunens Lese-, skrive og regnegaranti.

Økt lærertetthet kan være et tiltak for å gjennomføre lese-, skrive og regnegarantien, men det

er ikke en forutsetning alle steder. Noen steder kan det avgjørende være det pedagogiske

tilbudet, og å ha tilgang på spesialisert kompetanse, mer enn flere lærere generelt.

Elementer i systemet kan f.eks. være økt lærertetthet på de første årstrinnene, bruk av

spesialpedagogisk kompetanse, bruk av spesielt tilpassede læremidler, bruk av bestemte

pedagogiske metoder, systematisk intensivopplæring over kort tid eller bruk av ekspertlærere.

Andre muligheter er å flytte noen ressurser/kompetanse fra senere årstrinn, eller ut av

spesialundervisningen, dersom kommunen ikke kan frigjøre ressurser på andre måter.

Målsetningen er at kommunen gir alle elever en best mulig start på skolegangen slik at færre

faller fra!

Vi vet ikke alt om framtida, men vi vet at kunnskap og kompetanse blir avgjørende både for

den enkelte og for Norge. Derfor er det et problem at vi har systematiske forskjeller i hvor

mye elever lærer i skolen, og mange som ikke fullfører og består videregående opplæring. Et

tiltak for dette er at det brukes mer ressurser tidlig i opplæringsløpet, og møte elevene med et

mer variert og tilpasset skoletilbud. Andre virkemåter er å fjerne tidstyvene i skoleverket.

Mange lærere opplever å bruke for mye tid på papirflytting.

Ringerike skal ha en skole der læring står i hovedsete.

Verbalforlag:

Rådmannen gis i oppdrag og fremme sak for kommunestyret i løpet av våren 2016 hvor man

ser på alternativer for å kunne styrke opplæringen i ringeriksskolen for de laveste trinnene.

Alternativer det bør ses på er i den prosessen er:

Økte budsjetter som går til høyere lærertetthet i de første trinnene

Å øke lærertettheten på de tidlige trinnene og redusere den på senere trinn.

Fjerne tidstyver i lærerens arbeidsdag slik at mer tid kan brukes på undervisning, herunder

organisere administrative oppgaver på administrativt personale der det er hensiktsmessig

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er kilde til helse og livskvalitet.

Vi vet at det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet som ung, og helse som voksen.

Likevel er vi nordmenn i liten grad fysisk aktive. Helsedirektoratet melder at i aldersgruppen

20-64 år er det bare 35 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene som oppfyller deres

minimumsanbefaling for fysisk aktivitet.

Derfor må vi starte tidlig.

Å legge til rette for mer fysisk aktivitet er en investering i barns helse, og et viktig grunnlag

for en sunn livsstil senere i livet. Vi vil innføre en times daglig fysisk aktivitet for alle elever

i kommunens skoler. Skolene må selv kunne bestemme hvordan dette best kan organiseres,

gjerne i samarbeid med frivillige aktører i idrett og friluftsliv.

Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen, Norsk

Fysioterapeutforbund og Norges idrettsforbund som til dammen representerer over 2

millioner medlemskap støtter opp om å innføre en time fysisk aktivitet hver dag. Sylling

skole i Lier har innført dette uten økte budsjetter. Fysisk aktivitet i skolen kan også fungere

som alternativ læringsplattform for realfag samt er et viktig tiltak i et folkehelseperspektiv.

Verbalforslag:

Rådmannen gis i oppdrag og se på hvordan man kan innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i

Ringeriksskolen og fremme sak for kommunestyre om dette før sommeren 2016.

Kultur

Kulturplan

Vi mener arbeidet med kulturplan for kommunen må få høyere prioritet.

Kulturlivet i Ringerike har de siste årene blomstret opp og mye på grunn av frivilligheten. I

mangel dedikerte kommunale kulturmedarbeidere har også planverket for kulturlivet lidd.

Derfor mener Ringerike Arbeiderparti at man må intensivere kulturarbeidet og derunder en

helhetlig kulturplan.

Verbalforslag:

Rådmannen gis i oppdrag og stette ned en arbeidsgruppe bestående av kulturaktører i

kommunen og det frivillige for å utarbeide forslag til kulturplan for høring innen sommeren

2016»


Økonomi

Forslag fra Runar Johansen (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf:

«Med bakgrunn i stor økning i rente og avdragsbelastning og derav stor økning i

effektiviseringsgrad/krav for 2017 til 2019 ber formannskapet rådmannen foreta en nærmere

analyse/dokumentasjon av investeringsbudsjettet i forhold til tilskudd fra Staten, inntekts og

kostnads endring i forhold til investeringene.»