Alle skal med - Landsmøte 2017

20.- 23. april ble Arbeiderpartiets 66. ordinære landsmøte avholdt. Et viktig møte for Norge og Ringerike!

Landsmøtedelegasjonen til Buskerud Arbeiderparti

Innledning

Årets landsmøte har vedtatt mye god politikk. For Ringerikes del vil vi finne igjen flere av forslagene som er vedtatt i kommunepartiet de siste årene på nasjonal politikk.

At HPV-vaksine også tilbys gutter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gitt en tilfredsstillende kostnadseffektivitet for hele HPV-programmet

Jobbe for tilstrekkelig med elevhybler og øke borteboerstipendet for ungdom mellom 15 -18 år fra en-inntektsfamilier, slik at retten til videregående opplæring skal være gratis og reell for alle. Borteboerstipendet skal fremdeles være behovsprøvd

Innføre daglig fysisk aktivitet i skolen

Utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget

Jobbe mot økt privatisering og si nei til statsstøtte til kommersielle privatskoler 

• Gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å styre omfanget av private skoler av hensyn til det totale skoletilbudet. I tilfeller hvor den lokale fellesskolen i kommunen eller fylket svekkes, skal dette vektlegges i vurderingen av søknad om statsstøtte til nye privatskoler 

• Styrke tilsynet av privatskoler for å sikre etterlevelse av regelverket 

• Gjøre fellesskolen mer mangfoldig, blant annet ved å gjøre det lettere for skoleeiere å gjennomføre forsøk og utviklingsarbeid ut fra lokale behov

By og land – hand i hand

Arbeiderpartiet går til valg på en politikk som skal ta hele Norge i bruk, hvor vi skaper nye arbeidsplasser over hele landet, gode lokalsamfunn og nærmiljøer både i distriktene og i byene og hvor alle opplever et godt tilgjengelig velferdstilbud med gode skoler, trygg eldreomsorg og kvalitet i helsetjenestene.

Arbeid til alle er jobb nummer én

Trygghet for å få jobb og trygghet når man er i jobb, gir selvstendighet for den enkelte, bedre inkludering i samfunnet, økt likestilling og inntekter til fellesskapet. Arbeid er også grunnlaget for vår felles velferd. Derfor er arbeid til alle Arbeiderpartiets hovedsak. Vi vil skape trygge arbeidsplasser over hele landet. 

Etter snart 4 år med H/FrP-regjering har vi nå den laveste sysselsettingen på 20 år. Antall personer som er uten arbeid er rekordhøyt. Det skapes nesten ikke nye jobber. Byråkratiet vokser, mens det knapt er vekst i privat sektor. Arbeid til alle er nøkkelen til å skape et godt samfunn med små forskjeller, hvor integreringen lykkes og vi sikrer finansieringen av en sterk velferdsstat. 

Vi vil føre en aktiv politikk, som skaper nye, trygge jobber og en mer rettferdig fordeling. Norge skal ha Europas laveste arbeidsledighet og være et av de beste land i verden å drive næringsvirksomhet i. Vi vil legge til rette for at flere arbeidsplasser blir skapt. Norsk velferd er avhengig av produktivitet og verdiskaping i verdenstoppen. Vår evne til å finansiere fremtidens velferd avhenger av hvor godt vi lykkes med å inkludere alle i arbeidslivet. En ansvarlig økonomisk politikk og trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter er grunnlaget for å lykkes dette. Næringslivet trenger også forutsigbare og gode rammebetingelser og forenklet skjemavelde. 

Viktige satsinger for Arbeiderpartiet vil være å 

 Bygge på den norske samarbeidsmodellen og føre en ansvarlig økonomisk politikk, hvor arbeid til alle er det overordnede målet 

 Bygge kompetanse, livslang læring og gjøre Norge til en ledende kunnskapsnasjon 

 Ha en systematisk satsing for å få unge i arbeid 

 Føre en aktiv næringspolitikk hvor vi satser på strategiske næringer 

 Etablere et verdiskapingsprogram for havet

 Utvikle Norge som industrinasjon 

 Legge til rette for grundere, innovasjon og teknologi 

 Bygge god infrastruktur for arbeidsplasser i hele landet

Videre innhold

Komplett oversikt over program, uttalelser og videoer finner du på https://www.arbeiderpartiet.no/arrangementer/landsmote/landsmote-2017/